An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #30

Toys: not only for kids

Rasa Balaišė · Giedrius Kuprevičius

cycle: Interviews

The guest speaker, Rasa Balaišė, was one of the first to pave the way for Lithuanian design to the global market. Today, she is a freelance designer. Rasa graduated Textile and Embroidery at Kauno taikomosios dailės mokykla (Kaunas School of Applied Arts). After her studies in Kaunas, the designer chose to study Design at Vilniaus dailės akademija (Vilnius Academy of Arts) where she had the chance to touch upon various types of art, such as graphic, interior, furniture, accessory design and scenography. Until the beginning of the 21st century, Rasa worked in the spheres of advertising and the formation of the public image. She also performed activities associated with furniture design: one of her projects was to create the stands for the exhibition and conference center LITEXPO

-----------------------------

Šio renginio pranešėja Rasa Balaišė viena pirmųjų pramynė Lietuvos dizaino kelią į tarptautines rinkas. Šiuo metu ji dirba laisvai samdoma dizainere. Rasa baigė tekstilės ir siuvinėjimo studijas Kauno taikomosios dailės mokykloje. Po studijų Kaune, dizainerė įstojo į Vilniaus dailės akademiją, kur pasirinkusi dizaino studijas prisilietė prie įvairių meno sričių – grafinio, interjero, baldų, aksesuarų dizaino ir scenografijos. Iki pat XXI amžiaus pradžios Rasa dirbo reklamos, įvaizdžio formavimo srityse, vykdė su baldų dizainu susijusius užsiėmimus, t.y projektavo stendus parodų ir konferencijų centre LITEXPO

For Rasa, design is not only a simple profession, but a passion. 

“She created the RASA Design brand in 2002. This creative brand was contrived when Rasa started participating in international exhibitions and the need for a distinctive and concise presentation arose. Four areas of work are noted in the designer’s biography: projects of furniture and light fixtures, accessory projects, and graphics in the interior and design concepts.”*

-------------------------------

Rasai dizainerio profesija yra ne tik paprastas užsiėmimas, bet ir aistra. 

„2002 metais buvo sukurtas RASA Design ženklas. Toks kūrybinis vardas buvo sumanytas pradėjus dar aktyviau dalyvauti tarptautinėse parodose ir pastebėjus, kad reikia trumpo bei aiškaus prisistatymo. Šiuo metu Rasos kūrybinėje biografijoje išskiriamos keturios pagrindinės sritys: baldų ir šviestuvų projektai, aksesuarų projektai, piešiniai interjere bei dizaino koncepcijos."* 

*Rasa Janulevičiūtė, Reprezentacijos ypatumai Rasos Baradinskienės kūryboje, Acta Academiae Artium Vilnensis, 68/2013, p. 137.

The next speaker of the event is Giedrius Kuprevičius (b.1944) who is an extremely multidimensional personality, a composer, an educator, an essayist and a polemicist, whose main work and part of life is associated with Kaunas. In 1975, the composer wrote one of the most well-known Lithuanian musicals “Ugnies medžioklė su varovais” (Fire Hunt with Beaters) and the song from this musical called “Kregždutės” (Little Swallows) is a very popular song in Lithuania. The music of Giedrius Kuprevičius is reasonably modern, most of his works are notably dominated by the element of improvisation together with a connection to literature and visual arts. The composer also composes music for theaters and cinema.

------------------------------

Kitas šio renginio pašnekovas, Giedrius Kuprevičius (g. 1944) yra itin įvairiapusė asmenybė, kompozitorius, pedagogas, eseistas ir polemistas, kurio pagrindinė veikla ir gyvenimo dalis yra susijusi su Kaunu. Kompozitorius yra sukūręs vieną populiariausių Lietuvoje miuziklų „Ugnies medžioklė su varovais“ (1975), o šio miuziklo daina „Kregždutė“ yra vienas populiariausių kūrinių Lietuvoje. Giedriaus Kuprevičiaus muzika - saikingai moderni, daugelyje kūrinių pastebimas improvizacinio prado dominavimas bei ryškios sąsajos su literatūra ar vaizduojamuoju menu. Kompozitorius taip pat komponuoja muziką dramos spektakliams ir kino filmams.

Making others happy is the biggest motivation for creativity. 

In terms of artistic expression, Rasa Balaišė emphasizes harmonious contrast in her work:

“The main motto of my creation and life is the harmony of contrast. I like the contrast because it highlights the essence of the extremes: solitude - crowd, black - white, soft - hard, angular - round, serious - funny… Balance is important here, but the most important part is to keep the harmony. This is one of the prerequisites and, at the same time, a challenge for creativity.”*

-------------------------

Džiuginti kitus yra didžiausia motyvacija kūrybai.

“Meninės raiškos požiūriu Rasa Balaišė, pristatydama savo kūrybą, akcentuoja harmoningą kontrastą:

Pagrindinis mano kūrybos ir gyvenimo moto yra kontrastų harmonija. Man patinka kontrastas, nes jis paryškina kraštutinumų esmę: vienuma-minia, juoda-balta, minkšta-kieta, kampuota-apvalu, rimta-juokinga... Čia svarbiausia pusiausvyra, bet dar svarbiau yra harmonija. Tai viena iš prielaidų ir tuo pačiu iššūkių kūrybai.”* 

 

*Rasa Janulevičiūtė, Reprezentacijos ypatumai Rasos Baradinskienės kūryboje, Acta Academiae Artium Vilnensis, 68/2013, p. 144.

 

During the presentation Pecha Kucha Night which happened in Riga in 2011, the designer referred to the playful, joyful aspect. This aspect has not only a practical function but also the meaning of an emotional effect, which “brings joy to life”.

-------------------------

Per 2011 metais vykusį pristatymą Pecha Kucha Night vykusį Rygoje, dizainerė nurodė žaidybinį, žaismingumo aspektą. Šis aspektas turi ne tik praktinę funkciją, bet ir emocinio poveikio, „suteikiančio gyvenimui džiaugsmo”, prasmę. 

 

Rasa distinguishes several complex dimensions of her design: the provocation of emotions, the possibility for a creative application, the stories and wishes associated with the objects of design and the characteristics and personality features that are given to the objects.

-------------------------

Rasa išskiria keletą sudėtinių jos dizaino dimensijų: emocijų provokacija, kūrybingo naudojimo galimybė, su  dizaino  objektais susiejami pasakojimai ir linkėjimai bei objektams suteikiami charakteriai arba personažų bruožai.