An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #29

The aesthetics of mistakes

Nerijus Smola · Agnė Smolienė

cycle: Design Pages

Risography is a digital printing technique which does not guarantee an identical match: each printed copy is unique. Our guest speakers Nerijus Smola and Agnė Smolienė, the co-founders of studio Kitokia Grafika, answer the question whether a mistake could influence the aesthetics of a piece of art.

-------------------------------

Risografija yra skaitmeninė spaudos technika, negarantuojanti identiškumo – kiekviena atspausdinta kopija yra unikali. Mūsų pranešėjai Nerijus Smola ir Agnė Smolienė, studijos Kitokia Grafika įkūrėjai, atsako į klausimą ar klaida gali įtakoti kūrinio estetiką.

Probably only a few have heard about risography, a printing technique that is able to photocopy, duplicate and print huge amounts of artwork. Usually, only a few water- or oil-based natural coloring inks are used and the usual colors are red, blue, green, yellow, purple and black.

-----------------------------

Turbūt retas yra girdėjęs apie risografiją, kuri yra spausdinimo technika, galinti kopijuoti, dublikuoti ir atspausdinti didelius meno kūrinių kiekius. Paprastai šią techniką pasitelkiant naudojamos tik kelios vandens ar aliejaus pagrindu išgautos natūralaus rašalo spalvos: raudona, mėlyna, žalia, geltona, violetinė ir juoda.

Kitokia Grafika is a risography studio based in Kaunas since 2012. The studios main aim is to promote an independent comics culture in Lithuania and worldwide.

----------------------------------

„Kitokia Grafika“ yra risografijos studija, įsikūrusi Kaune nuo 2012 metų. Jų pagrindinis tikslas yra nepriklausomos komiksų kultūros populiarinimas Lietuvos ir tarptautiniu mastu. 

The studio specializes in publishing various artwork, i.e comics, brochures, flyers, posters, zines, postcards, custom envelopes and others. The post-production procedures, such as folding, cutting and binding are usually done by hand.

-------------------------------

Studija specializuojasi publikuoti įvairius kūrinius tokius kaip komiksai, brošiūros, skrajutės, plakatai, užrašai, atvirukai, specialūs vokai ir kita. Post-produkcija, t. y. lankstymas, pjaustymas, rišimas, yra atliekama rankomis.

This form of art and design is meant for artists, who are not satisfied with the coldness and preciseness of digital design and printing and who want to participate in the overall process of creation. Today, such artists return to silkscreen printing and lithography, bookbinding and paper production. It may be paradoxical but in a world where humans aspire for perfection in robotics, risography reflects the essence of human nature: every individual is unique and has the right to make mistakes.

----------------------------------

Ši meno ir dizaino rūšis skirta menininkams, kurie nepatenkinti skaitmeninio dizaino ir spaudos tikslumu bei šaltumu ir kurie nori dalyvauti visame kūrybos procese. Šiuo metu tokie menininkai grįžta prie šilkografijos, litografijos, knygrišybos, popieriaus gamybos. Paradoksalu, bet pasaulyje, kuriame žmogus siekia robotizacijos tobulumo, risografija atkartoja žmogiškąją esmę: kiekvienas esame unikalus ir turime teisę klysti.

Even though it is a digital technique, risography is one of the methods for an artist to participate and be accountable for the process of creation. It is also a chance to acknowledge the fact of a human mistake, which in this case is made by the machine. 

-------------------------

Nors ir skaitmeninė technika, risografija yra vienas iš būdų menininkui pačiam dalyvauti ir atsakyti už kūrinio atsiradimo procesą. Taip pat tai yra proga pripažinti žmogiškąjį klaidos faktorių, kurį šiuo atveju padaro mašina.

 

The guest speaker Nerijus Smola is a geologist and environmental engineer by profession and his colleague Agnė Smolienė is a journalist and a specialist in public relations.

----------------------------------

Šio renginio svečias Nerijus Smola pagal profesiją yra geologas ir aplinkos inžinierius, o jo kolegė Agnė Smolienė yra žurnalistė ir viešųjų ryšių specialistė. 

Nerijus discovered risography during the early days of Kitokia Grafika and this printing technique has become a part of his life since then. Since there were no experts in this technique, Nerijus became a self-taught specialist who is able to print complex designs and to fix old machines. Together with Agnė, they are working on various projects: they organize seminars, exhibitions, run art residency programs, publish comics and graphic novels.

------------------------------

Nerijus risografijos techniką atrado pirmomis studijos „Kitokia Grafika“ gyvavimo dienomis ir nuo to laiko ši spausdinimo technika tapo didele jo gyvenimo dalimi. Kadangi šios technikos ekspertų nebuvo, Nerijus tapo savamoksliu, kuris sugeba spausdinti sudėtingus dizainus ir taisyti senas mašinas. Su Agne jie kartu dirba prie įvairių projektų: rengia seminarus, parodas, vykdo menininkų rezidentūros programas, leidžia komiksus ir grafinius romanus. 

Nerijus Smola created his first comics in 1999 when he was studying Geology in Germany. Since then, together with other comics creators and illustrators from countries like Lithuania, Germany, the Czech Republic, the United Kingdom and others, Nerijus has published several comics and art-zines. This is why Kitokia Grafika organizes residency programs, where local and international artists, art researchers, culture managers are invited to work on their projects and to develop them using the risography technique.

-----------------------

Pirmuosius savo komiksus Nerijus Smola sukūrė dar 1999 m. studijuodamas geologiją Vokietijoje. Nuo tada jis, kartu su kitais komiksų kūrėjais bei iliustruotojais iš Lietuvos, Vokietijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių, yra išleidęs keletą komiksų ir dailininkų leidinių. Dėl šių priežasčių „Kitokia Grafika“ rengia rezidencijas, kuriose vietiniai ir tarptautiniai menininkai, meno tyrinėtojai, kultūros vadybininkai kviečiami dirbti su savo projektais ir plėtoti juos naudojant risografijos techniką.

In a world which is controlled by digital technology there is no place for any mistakes. Mistakes are a human condition and an expression of imperfection which is being eliminated at all costs. It is no surprise that in a world of hyper-reality people come back to the tech-savvy handmade and DIY philosophy.

-------------------------

Pasaulyje, kuris užvaldytas skaitmeninių technologijų, nebėra vietos jokioms klaidoms. Klaidos yra žmogiškumo sąlyga, o kartu ir netobulumo išraiška, kurią stengiamasi visomis išgalėmis eliminuoti. Visai nestebina tai, kad šiame hyper-realybės pasaulyje žmogus sugrįžta atgal prie technologijų nevaldomo rankų darbo ir „pasidaryk pats“ (angl. DIY) filosofijos.