An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #32

Cold War Capsule: a design stories collage

Karolina Jakaitė · Julijus Balčikonis · Tadas Baginskas

cycle: Design Pages

“The Cold War Capsule” is a multi-dimensional and multi-layered story that reflects the authors’ intentions and the complex circumstances of the period, the absurdity of Soviet propaganda, the tenseness of the Cold War race, the isolation of the society and the visionary design projects. All of these circumstances fall under the metaphor of “capsule” which Karolina Jakaitė created by herself.

--------------------

„Šaltojo karo kapsulė“ yra daugiaplanė ir daugiasluoksnė istorija, perteikianti autorių intencijas ir sudėtingas laikmečio aplinkybes, sovietinės propagandos absurdiškumą, Šaltojo karo lenktynių įtampas, uždaros visuomenės ir vizionieriškų dizaino projektų izoliuotumą, kurį autorė Karolina Jakaitė įvardija „kapsulės“ metafora. 

The guest speaker of the event, Karolina Jakaitė PhD, is a design historian, researcher and the co-founder of Dizaino Fondas (Design Foundation). She started teaching the courses of the History of Design and Design Management at Vilniaus dailės akademija (Vilnius Academy of Art) in 2008. In 2011, during her PhD studies, Karolina was awarded with a Doctoral Internship grant by the Research Council of Lithuania to conduct her research at the Royal College of Art in London. Her professional interests cover such topics as the history of design, design and identity, national exhibitions, graphic design in the 1950-1970s’, the typographical style of “Swiss International”, design management and design and innovations.

--------------------

Šio renginio pašnekovė Karolina Jakaitė yra mokslų daktarė, dizaino istorikė ir mokslininkė, viena iš Dizaino fondas įkūrėjų. Nuo 2008 metų dėsto dizaino istorijos ir dizaino vadybos kursus, daugiausia Vilniaus dailės akademija. 2011 metais, savo doktorantūros studijų metu, ji buvo apdovanota Lietuvos mokslo tarybos doktorantūros stažuotės stipendija atlikti tyrimus „Royal College of Art“ Londone. Jos profesiniai interesai apima tokias temas kaip dizaino istorija, dizainas ir tapatybė, nacionalinės parodos, grafinis dizainas 1950-1970-aisiais, „Swiss International“ tipografinis stilius, dizaino vadybos, dizainas ir inovacijos.

Another guest speaker of the event, Julijus Balčikonis, is the art editor of the book “The Cold War Capsule”. Julijus is an artist, lector, a member of the Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (starting from 2014), a curator and an exhibition architect. Starting from 2011, he is working as a lector at Vilniaus dizaino kolegija (VDA) where Julijus teaches academic drawing, photography, design methodology and he also supervises final works. Together with Karolina Jakaitė, they curated an exhibition called “LITHUANIA-LONDON 1968. The History of One Pavilion” at the National Art Gallery in Vilnius.

------------------

Dar vienas šio renginio svečias, Julijus Balčikonis, yra knygos „Šaltojo karo kapsulė“ meninis redaktorius. Julijus yra menininkas, lektorius, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narys (nuo 2014 m.), kuratorius ir parodų architektas. Nuo 2011 metų dirba lektoriumi Vilniaus dizaino kolegijoje (VDK), kur dėsto akademinį piešimą, fotografiją, dizaino metodikas, vadovauja diplominiams darbams. Kartu su Karolina Jakaite kuravo parodą „LIETUVA-LONDONAS 1968. Vieno paviljono istorija“ Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. 

The guest of honor of this event, Tadas Baginskas, is the creator of the Lithuanian pavilion in the London Exhibition of 1968, an architect and designer. Tadas Baginskas is a professor, architect, he was the chairman of the Lithuanian Designers’ Association in 1991-1992 and the Senate chairman of Vilniaus dailės akademija (Vilnius Academy of Art) in 1998-2008. The interior of some administrative buildings in Vilnius, Kuršėnai, Simnas, Varėna are created based on his projects. Tadas Baginskas also created furniture for schools in Lithuania, Somalia, the Yemen Arab Republic, for cafes, restaurants and the Sports’ Palace in Vilnius. He curated several exhibitions of Lithuanian furniture and architecture in Tallinn, Riga and Vilnius in 1962-1968, some mineral exhibitions for the USSR pavilions during “Expo-67” in Montreal and “Expo-70” in Osaka and an exhibition of Lithuanian industry in London (1967).

--------------------

Šio renginio garbės svečias, Tadas Baginskas, yra 1968 metų Lietuvos paviljono kūrėjas Londono parodoje, architektas ir dizaineris. Tadas Baginskas yra profesorius, architektas, 1991-1992 metais buvo Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas ir nuo 1998 iki 2008 buvo Vilniaus dailės akademijos Senato pirmininkas. Pagal jo projektus buvo įrengta administracinių pastatų interjerų Vilniuje, Kuršėnuose, Simne, Varėnoje. Tadas Bagdanskis sukūrė baldų mokykloms Lietuvoje, Somalyje ir Jemeno Arabų Respublikoje, kavinėms, restoranams, Sporto rūmams Vilniuje. Apipavidalino Lietuvos baldų ir Lietuvos architektūros parodas Taline, Rygoje, Vilniuje (1962–1968 m.), mineralų ekspozicijas SSRS paviljonuose „Expo-67“ Monrealyje ir „Expo-70“ Osakoje, Lietuvos pramonės ekspoziciją Londone (1967 m.).