An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #18 · The fashion design

Julia Janus - transforming local design into global design. The search of Sustainability

Julija Janus Janus the product creator and company manager of Julia Janus.

cycle: Fashion Design

Julia Janus is the founder of product creator and company manager of Julia Janus, the member of designers' group "7+" and member of National Fashion Design Association. Julija is the author of more than 50 clothes collections.

-----------------------------------

Julija Janus yra Julia Janus produkto kūrybos ir įmonės vadovė, dizainerių grupės „7+“, Lietuvos dizainerių sąjungos, Nacionalinės mados dizaino asociacijos narė. Julija sukūrė daugiau nei 50 drabužių kolekcijų.

 

The brand of Julia Janus is distinguished by the modern avant-garde minimalist design, its mission and values. The brand emphasizes the importance of the uniqueness of a person, the maintenance of diversity, and by his own efforts seeks ways to abandon discrimination of age and body forms in the fashion world. For this reason, collections are made on a wide variety of sizes.

-------------------------------

Julia Janus prekės ženklas išsiskiria šiuolaikiniu avantagardiniu minimalistiniu dizainu, veiklos misija ir vertybėmis. Pabrėžia žmogaus unikalumo svarbą, įvairovės palaikymą, savo darbais ieško būdų atsisakyti amžiaus ir kūno formų diskriminacijos mados pasaulyje. Dėl šios priežasties, kolekcijos gaminamos labai plačioje dydžių skalėje.

Alma Adamkienė and Dalia Grybauskaitė's style was designed by Julia Janus. She designed costumes for theatre. She was awarded with international design awards. Julija designed furniture, printed fabrics, and participated in social projects to support talented children and oncologists.

-----------------------------------

Julija Janus kūrė stilių Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus žmonai Almai Adamkienei ir Lietuvos prezidentei Daliai Grybauskaitei, kostiumus spektakliams. Ji yra gavusi tarptautinius dizaino apdovanojimus, kūrė baldus, audinių marginimus, dalyvavo socialiniuose projektuose talentingiems vaikams ir onkoliginiams ligoniams paremti.

How did your trademark appear? How did it all begin?

It stems from a strong desire to create non-discriminating fashion that would allow you to enjoy contemporary high-quality clothing without limitations in terms of size, age, etc. I do not like how up until now fashion stores are divided into regular and large size stores. People are diverse and usually have a medium body composition. These people have the biggest disadvantagr because they have very limited choice in either of those shops.

 

- How do you find inspiration?

I am inspired by nature and people, stories and trends. It can be said that the whole cultural, political, historical, biological environment is the inspiration of my work. I start to think about the topic of each collection, looking for unique, constructive, colorful, materialistic solutions, referring to topical issues at that time. For my customers I am trying to find the best option that fantasy can offer: the one and only thing  that trmpts not only with its look but also value.

The most important part of it all is the team that develops, discusses, searches, helps each other, and produces various solutions. My inspiration would be nothing if it did not become a result of a collective effort. Ideas live not only thanks to those people who support them working together, but also those who buy our creations.

 

You also introduced the kitchen and home line. Perhaps you plan to move to interior design in the future?

The kitchen and home line is a part of the brand store concept. When creating my own stores, I was looking for a unique feature of our country that would be culturally unified, but at the same time it would be a unique idea. I realized that because of the harsh climate, we are paying a lot of attention to our food culture. Our life at home revolves around the kitchen: we share not only food but also all experiences and plans. Thus it was only natural to place a table with tableware, various eating utensils, dishes, which I also created in our stores.

-----------------------------------

– Kaip atsirado jūsų prekių ženklas? Nuo ko viskas prasidėjo?

 – Atsirado iš didelio noro kurti nediskriminacinę madą, kuri leistų be apribojimų dėl dydžio, amžiaus ar kitos įvairovės mėgautis moderniu aukštos kokybės drabužiu. Man nepatinka, kad iki šiol mados parduotuvės skirstomos į reguliarių ir didelių dydžių parduotuves. Žmonės yra įvairūs ir dažniausiai vidutinio kūno sudėjimo. Tokie yra labiausiai nuskriausti, nes nei vienose, nei kitose parduotuvėse jiems nėra pasirinkimo.


– Kur jūs semiatės įkvėpimo?

– Mane įkvepia gamta ir žmonės, istorijos ir tendencijos. Galima sakyti, kad visa kultūrinė, politinė, istorinė, biologinė aplinka yra mano kūrybos įkvėpėja. Pradedu kurti apmąstydama kiekvienos kolekcijos temą, ieškodama unikalių konstrukcinių, spalvinių, medžiagiškumo sprendimų, remiuosi tuo metu aktualiais klausimais. Ieškau klientui geriausio pasiūlymo iš begalės fantazijų: to vienintelio, gundančio ne tik savo išore, bet ir verte. Pati svarbiausia dalis – komanda, kuri susibūrusi kartu kuria, diskutuoja, vieni kitiems padeda, gamina, ieško įvairių sprendimų. Mano įkvėpimas būtų niekas, jei tai netaptų kolektyvinio darbo produktu. Idėjos gyvena ne tik dėka tų žmonių, kurie jas palaiko dirbdami kartu, bet ir dėka tų, kurie perka mūsų kūrinius.


– Jūs taip pat pristatėte virtuvės ir namų liniją. Galbūt ateityje planuojate pereiti prie interjero kūrimo? – Virtuvės ir namų linija – prekių ženklo parduotuvių koncepcijos dalis. Kurdama savo parduotuves, ieškojau išskirtinio ir mūsų kraštui būdingo bruožo, kuris kultūriškai vienytų, bet kartu būtų išskirtinis savo idėja. Supratau, kad dėl atšiauraus klimato mes labai daug dėmesio skiriame valgymo kultūrai. Mūsų gyvenimas namuose sukasi aplink virtuvę: ten dalijamės ne tik maistu, bet ir visomis patirtimis bei planais. Tokiu būdu visai natūraliai prekių ženklo parduotuvėse atsirado stalas su parduodamais stalo, įvairiais valgymo aksesuarais, indais, kurie taip pat mano sukurti.