An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #11 ·

How does the technology of 1969 solve today's problems?

Jonas Liugaila · CRITICAL design strategist and lector

cycle: Behind Design · free entrance for members

Critical is a strategic design agency, a community. Critical creates, maintains and develops brands in visual communication, packaging, publishing, the digital world and solves other business and public problems with the help of design.

Critical thinking and feasibility studies are very important for companies. It challenges traditional ways of thinking by improving and make meaningful changes for customers and the public. The company believes in the design (process) as a problem solving tool that can solve real business and social problems. An in depth understanding of the origins of the problem for each project is critically important.

 

Critical – tai strateginio dizaino agentūra, bendruomenė. Kuria, atnaujina, prižiūri ir vysto prekių ženklus vizualinėje komunikacijoje, pakuotėse, leidiniuose, skaitmeniniame pasaulyje bei sprendžiame kitus verslo bei visuomeninius klausimus dizaino pagalba.

Įmonei svarbus kritinis mąstymas, galimybių tyrinėjimas. Tai iššūkis tradiciniams mąstymo būdams, siekiant pagerinti ir atlikti prasmingus pokyčius žmonėms, klientams, visuomenei. Įmonė tiki dizainu (procesu), kaip problemų sprendimo įrankiu, galinčiu išspręsti realias verslo ir socialines problemas. Gilinimasis į kiekvieno projekto problemos priežastingumą yra kritiškai svarbus.

Jonas Liugaila is a lecturer, design strategist and co-founder of the design agency Critical. Jonas was the first speaker at the Behind Design talk organized by DesignLibrary Kaunas. The first event of the cycle focused on one of the most effective problem-solving methods in the field of design, illustrated by fresh, local examples of application of the method in the design, cultural, educational and everyday spheres.

-----------------------

Jonas Liugaila – lektorius, dizaino strategas, dizaino agentūros „Critical“ bendraįkūrėjas. Jonas buvo pirmasis „DesignLibrary Kaunas“ organizuoto renginių ciklo „Behind Design“ pranešėjas. Pirmajame ciklo renginyje buvo kalbėta apie vieną iš šiuo metu efektyviausių dizaino srities problemų sprendimo metodų, kuris iliustruotas šviežiais, nacionaliniais metodo taikymo pavyzdžiais dizaino, kultūrinėje, edukacinėje ir buitinėje sferose.

Tell us about your business?

The activities in each project are quite unique. There is only one thing constant that unites all the projects and helps the team communicate, which is the design process. First of all, we try to understand, then once we have our insights we begin to create, which, through a set of criteria and feedback, leads to finalization after the delivery of solutions. The latter is accompanied by a reflection of the project with the team and with the client.

How is the term Design Thinking understood in your company?

We understand design thinking as a coherent process of thinking. It's like our in-house Esperanto language, which builds on the idea of ​​helping different people communicate, through universality and simplicity. This language helps us understand where we were, where we are, where we are going.

-----------------------

Papasakokite apie savo įmonės veiklą?

Veikla kiekvieno projekto atveju pakankamai unikali. Yra tik vienas dalykas, konstanta, kuri vienija visus projektus ir padeda komandai susikalbėti, tai dizaino procesas. Pirmiausiai stengiamės suprasti, vėliau susirinkę įžvalgas neriame į kūrybą, kuri, pasitelkus virtinę kriterijų bei grįžtamąjį ryšį po sprendimų pristatymo veda link finalizavimo. Pastarasis lydimas projekto refleksija su komanda ir su užsakovu.

Kaip Jūsų įmonėje yra suprantamas Design Thinking terminas?

Design thinking suprantame kaip nuoseklų mąstymo procesą. Tai tarsi mūsų vidinė esperanto kalba, kurios idėja grįsta noru padėti skirtingiems žmonėms susikalbėti, pasitelkiant universalumą ir paprastumą. Mums ši kalba padeda besikalbant suprasti kur buvome, kur esame, kur einame.